Všeobecná pravidla

Platná od 1. 5. 2015

Preambule

IGY Centrum Klub (dále jen Klub) je program pro zákazníky obchodního centra IGY Centrum se sídlem Pražská 1247/24, České Budějovice, (dále jen Obchodní centrum), jehož provozovatelem je společnost CB Property Development se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, (dále jen Provozovatel). Tento program je zaměřen na poskytování nadstandardních výhod pro stálé zákazníky IGY Centra.

Vznik členství v Klubu

Členem Klubu se může stát kterákoliv fyzická osoba starší 18 let s korespondenční adresou v České republice, která souhlasí se Všeobecnými pravidly Klubu. Členem Klubu se nemůže stát právnická osoba. Členství je bezplatné. Zájemce se stane členem Klubu poté, co řádně vyplní registrační formulář (dále jen Přihláška), vysloví souhlas se Všeobecnými pravidly Klubu a podepíše klubovou kartu (dále jen Karta). Kartu je povinen člen Klubu chránit před jejím zneužitím nebo ztrátou. V případě ztráty nebo odcizení Karty je člen Klubu povinen to neprodleně nahlásit na recepci Obchodního centra a požádat o vydání nové Karty. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé zneužitím Karty ještě před nahlášením její ztráty nebo odcizení.

Členy Klubu se mohou stát i zaměstnanci obchodů Obchodního centra, správy centra a dalších společností, které provádějí podnikatelskou činnost pro Provozovatele. Podmínky členství se v tomto případě řídí interním nařízením Provozovatele.

Připisování bodů na kartu

Body na Kartu se připisují na infostánku Obchodního centra. Členové Klubu jsou odměňováni podle výše bodů, které nasbírají na Kartu. Body se připisují za nákup ve všech obchodech v Obchodním centru. Za každých utracených 100 Kč obdrží člen 1 bod. Za každých 100 bodů získá člen dárkový poukaz IGY Centra v hodnotě 100 Kč respektive 1 bod za 200 Kč utracených v hypermarketu Albert (dále jen Poukaz). Provozovatel si vyhrazuje právo omezit vydávání poukazů, pokud dojde k vyčerpání přidělené části marketingového rozpočtu provozovatele pro daný kalendářní rok. Provozovatel se zavazuje přidělit na odměny částku odpovídající 5 % z celkového marketingového rozpočtu IGY Centra.

Podmínky připisování bodů na klubovou kartu IGY Centra klubu:

 • Datum na předložené účtence nesmí být starší než datum registrace člena do Klubu.

 • Účtenka nesmí být starší 30 ti dnů (tzn. body lze připsat na kartu do 30 ti dnů od uskutečnění nákupu).

 • Předkládat lze pouze originály účtenek.

 • Každá účtenka může být použita pro účely připsání bodů pouze jednou.

 • Minimální částka pro připsání bodů na kartu činí 50 Kč.

 • Lze předložit maximálně 4 účtenky z jedné prodejny/stánku za jeden kalendářní měsíc.

 • Výjimkou je supermarket Albert, prodejny dm a Tchibo a veškeré restaurace a kavárny, ze kterých lze předložit maximálně 20 účtenek za kalendářní měsíc.

Pracovník recepce požádá člena Klubu o předložení karty a na základě předložené účtenky/účtenek připíše množství bodů podle výše nákupu. Následně účtenku označí razítkem a vrátí členovi Klubu.

Provozovatel si vyhrazuje právo omezit či rozšířit udělování bodů, např. při mimořádných akcích. Vydané Poukazy mají platnost 6 měsíců, datum platnosti bude na poukazu vyznačeno při jeho předání členovi Klubu.

Vyzvednutí odměn

Poukazy se vydávají na infostánku Obchodního centra v provozních hodinách, tj. po – ne, 9.00 – 20.00 hod (přestávka 14.00 – 14.30).

Využití odměn

Poukazy slouží k nákupu zboží v Obchodním centru v prodejnách označených samolepkou „Přijímáme dárkové poukazy“.

Pracovníci prodejen Obchodního centra jsou oprávněni odmítnout poukazy z následujících důvodů:

 • Vypršela doba platnosti poukazu.

 • Datum platnosti uvedené na poukazu je nečitelné.

 • Poukaz je viditelně poškozený.

 • Pracovník prodejny má důvodnou pochybnost o pravosti poukazu.

Zrušení členství

Provozovatel je oprávněn zrušit členství v Klubu z těchto důvodů:

 • Členovi Klubu nebyly během dvou let připsány na kartu žádné body.

 • Člen Klubu uvedl nesprávné údaje v přihlášce.

 • Člen Klubu zneužil výhod, které mu Klub poskytuje nebo se dopustil jiného jednání v rozporu s Všeobecnými pravidly Klubu.

 • Na žádost člena Klubu.

 • Porušení interního nařízení Provozovatele (tento důvod je platný pouze pro zaměstnance obchodů Obchodního centra, zaměstnanců správy centra a zaměstnanců společností vykonávajících podnikatelskou činnost pro Provozovatele).

Přístup k osobnímu účtu v Klubu

Na infostánku obchodního centra:

Člen Klubu se na recepci Obchodního centra může kdykoliv v provozních hodinách, tj. po – pá, 9.00 – 20.00 hod (přestávka 14.00 – 14.30) informovat o výši bodů na Kartě. Člen Klubu předloží kartu a požádá pracovníka recepce Obchodního centra o sdělení výše bodů na Kartě.

Na webových stránkách centra:

Člen Klubu má přístup ke svému účtu na webových stránkách Obchodního centra po zadání svých přihlašovacích údajů. Člen klubu může na svém účtu kontrolovat stav bodů na kartě a změnit své kontaktní údaje. Do osobního účtu je možné se přihlásit na adrese www.igycentrum.cz/igy-vernostni-klub.

O všech změnách v možnostech přihlášení do osobního účtu Klubu bude člen Klubu informován zprávou zaslanou na email uvedený na přihlášce.

Ochrana osobních údajů členů Klubu

Zákazník svým podpisem na přihlášce výslovně souhlasí s tím, že Provozovatel zpracuje osobní údaje uvedené v přihlášce, jakož i údaje získané v souvislosti s používáním karty Klubu.

Člen Klubu dále tímto výslovně souhlasí s tím, aby provozovatel jako správce zpracovával v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jím poskytnuté osobní údaje za účelem marketingu, zejména k nabízení zboží nebo služeb členovi Klubu a za účelem vyplývajícím z podmínek členství v Klubu. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje prostřednictvím určeného zpracovatele(lů), jimiž jsou zaměstnanci společnosti Mark2 Corporation Czech a.s., IČ: 257 19 751, se sídlem: Praha 4, Pod višňovkou 23/č.p.1662, PSČ 140 00, na pozici recepční v Obchodním centru. Provozovatel prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje členů Klubu třetím stranám.

Členové Klubu souhlasí, aby jim provozovatel zasílal nabídku zboží či služeb nájemců Obchodního centra. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu provozu Obchodního centra a nebo do odvolání tohoto souhlasu. Souhlas je možné písemně kdykoliv odvolat a správce údaje zlikviduje. Člen klubu má právo zejména na přístup ke svým osobním údajům, právo požadovat vysvětlení, blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci poskytnutých osobních údajů jakož i další práva stanovená v § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Každý člen Klubu je, v případě, že dojde ke změně jeho osobních údajů, povinen aktualizovat své osobní údaje, především pak korespondenční a e-mailovou adresu. Musí tak učinit osobně na recepci Obchodního centra po předložení karty a zažádání o změnu údajů

Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv upravit Všeobecná pravidla Klubu, zvláště pak podmínky a způsob, jakým jsou členům Klubu připisovány body a podmínky získání poukazů. Členové Klubu budou o těchto změnách informováni na infostánku IGY Centra a na e-mail uvedený na přihlášce. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit činnost Klubu. Datum ukončení Klubu bude oznámeno všem členům Klubu prostřednictvím zprávy na e-mail uvedený na přihlášce.

Kontaktní adresa:

Toto znění Všeobecných pravidel Klubu platí od 1. 5. 2015.

CB Property Development,a.s., IČ: 24725145, se sídlem: Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 1642